Legally SMART the BLOG III: Het concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract

Hi mooie vrouw!

Mijn naam is Naomi Gezius en met mijn juridisch adviesbureau Legally SMART help ik ondernemers met al hun juridische kwesties. Het is mijn persoonlijke missie om ondernemers juridisch beter onderlegd te maken en ervoor te zorgen dat ze ook hun juridische zaken vanaf het begin in orde maken! Iedere maand zal ik middels deze blog een juridisch onderwerp uitlichten.

 

Het concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract…

Het concurrentiebeding is een vaak voorkomend beding bij een arbeidsovereenkomst (verder: contract). Een werkgever wilt er zeker van zijn dat de werknemer die vertrekt zijn of haar concurrenten niet bevoordeeld met de eerder bij hem of haar opgedane kennis of informatie. Bij contracten voor onbepaalde tijd is dit wettelijk gezien ook toegestaan. Anders ligt het bij een contract voor bepaalde tijd.

 

Tenzij er een zwaarwegend belang voor de werkgever is

Concurrentiebedingen in contracten voor bepaalde tijd zijn in principe niet toegestaan. De wetgever is van mening dat een werknemer met een tijdelijk contract al in een minder wenselijke situatie verkeert vanwege de onzekerheid dat een contract dat in tijd is beperkt met zich meebrengt. Ieder andere beperking om een andere baan te vinden of om een eigen bedrijf te starten in dezelfde tak zou een dubbele last zijn voor de werknemer.

 

Er is echter een uitzondering. Een niet-concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan geldig zijn als de werknemer specifiek werk verricht of een specifieke functie heeft. De werkgever moet schriftelijk motiveren dat de clausule noodzakelijk is als gevolg van een belangrijk zakelijk belang. 

 

Schriftelijk 

De motivatie moet schriftelijk zijn en worden opgenomen in de clausule zelf, onder het beding of in een afzonderlijk document dat samen met de clausule is opgesteld en ondertekend. De motivatie kan achteraf niet worden gegeven en kan niet worden gewijzigd tijdens het contract. Bij iedere wijziging of verlening van een contract moet het des betreffende concurrentiebeding dus opnieuw worden uit onderhandeld.

 

Groot zakelijk belang 

Er moet een groot zakelijk belang zijn wanneer het contract wordt gesloten en ook wanneer de werkgever zich op het beding wilt beroepen. Kortom, het grote bedrijfsbelang moet aan het begin en aan het einde van het contract aanwezig zijn. Wat wordt beschouwd als een groot zakelijk belang is niet te vinden in de wet. Dit moet per geval worden beoordeeld en is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van die zaak. 

De wetgever heeft wel aangegeven wat mogelijk als een groot zakelijk belang zou kunnen worden beschouwd; zeer specifieke kennis die de werknemer heeft, welke zeer schadelijk zou zijn voor de werkgever als die in handen van de volgende werkgever komt.

Rechtspraak

Uit de uitspraken die tot nu toe zijn gedaan door rechters blijkt dat er niet snel sprake is van een groot zakelijk belang. Het risico dat de werkgever loopt moet groter zijn dat het risico dat standaard gepaard gaat met het vertrek van een werknemer. Ook als de tekst van het beding hetzelfde is als dat voor andere werknemers kan dat een indicatie zijn dat er geen sprake is van een groot zakelijk belang. 

 

 Tot slot

Heb jij vragen over jouw contract of twijfel je of het concurrentiebeding dat er in is opgenomen wel rechtsgeldig is, twijfel niet en laat het me weten. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op om mee te kijken!

 

Trots op jou en jouw bedrijf!

 

Gr. Naomi

www.legally-smart.com

Legally SMART the BLOG I: Algemene Voorwaarden

Hi mooie vrouw!

Mijn naam is Naomi Gezius en met mijn juridisch adviesbureau Legally SMART help ik ondernemers met al hun juridische kwesties. Het is mijn persoonlijke missie om ondernemers juridisch beter onderlegd te maken en ervoor te zorgen dat ze ook hun juridische zaken vanaf het begin in orde maken! Iedere eerste maandag van de maand zal ik middels deze blog een juridisch onderwerp uitlichten.

Laten we meteen van start gaan met het meest verzochte document in mijn praktijk: de algemene voorwaarden (verder: AV). Waar een contract de rechtsverhouding tussen jou en een specifieke klant/opdrachtgever (verder: wederpartij) regelt, zijn de AV van toepassing op al jouw wederpartijen. Ze regelen dus als het ware de spelregels die je altijd van toepassing wilt laten zijn op een opdracht/order.

Enkele voordelen van de AV zijn:

 1. Al je voorwaarden staan overzichtelijk in een document;
 2. Je AV KUNNEN op al jouw klanten van toepassing zijn;
 3. Je hebt geen ingewikkeld ondertekening proces;
 4. Je hoeft de AV maar een keer te laten opstellen en dus niet voor iedere opdracht/order een nieuw contract te maken.

Maar wat weet je nou eigenlijk echt van de AV? Weet je wat er in ieder geval in moet staan? Weet je wanneer ze geldig zijn, weet je hoe je dat kan bewerkstelligen? En een juridisch document zou natuurlijk geen juridisch document zijn als er niet minstens 1 valkuil zou zijn… I know, ik heb het ook niet verzonnen.

Wat je in ieder geval NIET in je AV wilt hebben staan zijn kernbedingen. Een kernbeding gaat over een aspect van de opdracht die specifiek op die opdracht ziet. Denk daarbij bijv. aan de hoogte van de vergoeding, de specifiek uit te voeren werkzaamheden of andere speciaal met die klant overeengekomen punten.

Waar wil je in ieder geval wel iets over zeggen in je AV:

 • Aansprakelijkheid: wanneer en waarvoor ben je aansprakelijk.
 • Betaling/
 • betalingstermijn: en dan vooral wat er gebeurt als er niet op tijd wordt betaald (dus niet de hoogte van de vergoeding, dat is een kernbeding).
 • (Tussentijdse) Beëindiging van de overeenkomst: is tussentijds opzeggen mogelijk en wat zijn de gevolgen daarvan?

Andere bedingen die voor kunnen komen in de AV zijn:

 • Definities
 • Totstandkoming overeenkomst
 • Uitvoering opdracht
 • Levering
 •  Wijziging/ intrekking de opdracht
 • Verplichtingen opdrachtgever
 • Vergoeding
 • Duur overeenkomst
 • Beëindiging overeenkomst
 • Overmacht
 • Klachten
 • Geheimhouding
 • Eigendomsvoorbehoud en zaken van opdrachtgever
 • Intellectueel eigendom
 • Toepasselijk recht en forumkeuze (bevoegde rechter)
 • Vindplaats en wijziging AV
 • Inhuren personeel
 • Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever
 • Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtnemer

Welke bedingen van belang zijn voor je AV hangt af van het type onderneming dat jij hebt en verschilt dus per geval. Vandaar dat je juristen altijd over op maat gemaakte AV hoort. Ook in dezelfde branche kunnen AV dus inhoudelijk verschillen.

Wanneer is je wederpartij ook daadwerkelijk gebonden aan je AV?

AV komen tot stand door aanbod (door jou als gebruiker) en aanvaarding (wederpartij). Het aanbod van de gebruiker kan in meerdere vormen geschieden en kan ook in een of meer gedragingen besloten liggen.

De aanvaarding door de wederpartij kan expliciet of stilzwijgend. Een voorbeeld van een stilzwijgende aanvaarding is dat jij in de overeenkomst/ opdrachtbevestiging verwijst naar de AV, de wederpartij de overeenkomst/ opdrachtbevestiging aanvaardt en daarmee ook de AV. De wederpartij is dan gebonden aan de AV ondanks het feit dat hij of zij niet op de hoogte is van de inhoud; dit mag wettelijk gezien.

Het is belangrijk dat je je AV in een zo vroeg mogelijk stadium ‘ter hand stelt’. Dat kan je doen middels e-mail, ter plaatse (bijv. een winkel of een stand), of een verwijzing naar de vindplaats (bijv. op je website). Je moet dat wel doen voordat de overeenkomst tot stand komt, bijv. bij het uitsturen van een offerte of opdrachtbevestiging. Stuur je je AV pas voor het eerst met de factuur uit dan ben je te laat. Dit kan vergaande gevolgen hebben als je wederpartij hier een beroep op doet. Hij of zij kan je AV dan (deels) vernietigen wat betekent dat deze (deels) niet meer geldig zijn. Dat moet je natuurlijk niet willen.

AV en consument

Het bovenstaande is van toepassing op de situatie waarin de wederpartij een consument of professionele partij is. Een consument is iemand die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf. Consumenten genieten extra bescherming als het op AV aankomt. Voor hen zijn de zogenaamde zwarte- en grijze lijst ontwikkeld, welke terug zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

Op de zwarte lijst staan bedingen die sowieso onredelijk bezwarend zijn voor de consument en per definitie vernietigbaar zijn. Op de grijze lijst staan bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. In die gevallen is het aan de gebruiker om aan te tonen dat hiervan geen sprake is. Ook een beding dat niet op een van deze twee lijsten staat kan onredelijk bezwarend zijn. In dat geval is het aan de wederpartij om aan te tonen dat het beding onredelijk bezwarend is.

Kort samengevat

Om de AV van toepassing te laten zijn op de desbetreffende klant is het altijd goed om:

 1. op iedere offerte/ opdrachtbevestiging te vermelden dat de AV van toepassing zijn; en
 2. bij verzending van de offerte/ opdrachtbevestiging de AV als bijlage mee te sturen. Verwijs dan ook in de e-mail dat je je AV als bijlage hebt toegevoegd.

Daarnaast is het goed om de AV ook op de website te plaatsen en te vermelden dat deze daar te vinden en te downloaden zijn.

Heb je AV nodig, of heb je ze (zelf) al laten opstellen en twijfel je na het voorgaande aan de kwaliteit daarvan? Neem dan gerust contact met me op via e-mail: info@legally-smart of telefonisch: 0610408864. Ik zal deze dan geheel vrijblijvend en kosteloos bekijken!

Project Y

Yes…inderdaad Project Y, want over Project X schreef ik al eens.

Project X was een project bij mijn voormalig werkgever waar ik veel tijd in heb gestopt. En toen ik daar de deur achter me dicht trok kon ik met zekerheid zeggen “dat varkentje heb ik wel ff gewassen”.

Project Y is van een ander kaliber. Het is ook een project dat is gegroeid tot iets wat ik niet had zien aangekomen, maar wat zeker een mooie trip is binnen de reis die ik maak in mijn carrière. Bedragen kan ik niet noemen, maar ik ben inmiddels verantwoordelijk gemaakt voor een project waar toch wel wat geld mee gemoeid is en wat, eigenlijk nog belangrijk, een must is om een speler te zijn in de markt. Een bericht in het Financieel Dagblad deed me er echt bewust van maken dat je op een goede manier met informatie om moet gaan, zowel privé als zakelijk (Tip!

De afgelopen weken stonden in het teken van het opmaken van het financiële plaatje. Mijn mentor, zo noem ik mijn leidinggevende, gaf me hier en daar wat tips en trics en samen toetsen we nog wat financiële richtlijnen.

Ik merk dat ik echt geen newbie meer ben, mensen weten me inmiddels te vinden als expert om mijn gebied…maar het belangrijkste van alles….ik heb het zoooo ontzettend naar mijn zin. Ik vind mijn werk leuk en houd die energie graag vast. Uiteindelijk moet je er ook zelf wat moois van maken. Ik ben blij en voel me gezegend.

Binnenkort staat een tripje met een goede vriendin op de planning, die naast haar werk in de juridische sector, en haar modelijn ook nog een andere business runt: het gezin. Ik kan me verheugen aan dat glaasje wijn en lekker bij te kletsen over wat de zwarte vrouw bezig houdt in deze maatschappij. Het is niet altijd even makkelijk.

Mijn studiejaar loopt inmiddels ook nog bijna af, de tentamenperiode nog even afronden, stukken schrijven en dan gaan genieten van die welverdiende vakantie. Met de zonnestralen van de afgelopen dagen, zat ik met mijn hoofd al bij de zomer.

Stabiel vaarwater dus….even geen golven…en laten we dat vooral zo houden.

Xxx

Jubes

Que sera, sera…

Whatever will be, will be…het is een deuntje dat de cadans aangeeft van de laatste tijd. 

Ik werk nu een aantal maanden bij mijn, inmiddels niet meer zo nieuwe,  werkgever. En na de maanden van laten zien wat je in huis hebt, mag ik nu eindexamen doen: ik mag de financiële case gaan schrijven voor het meest ingrijpende project binnen de organisatie.

Dit komt neer op informatie ophalen bij de business, calculatiemodellen en formats bouwen en vooral…de schouders eronder. Ik heb gekozen voor een scenario-analyse, waarbij er verschillende alternatieve kosten kunnen zijn. Op die manier richt ik me op waarschijnlijkheid en reduceer ik inschattingsfouten. (Ik klink nu als een regelrechte nerd, right?)

Want fouten maak ik.  Ik vertelde de vorige keer al dat ik door privé-omstandigheden echt met de neus op de feiten ben gedrukt. Ik maakte de fout me niet goed genoeg te realiseren, hoe belangrijk het is om af en toe ook stil te staan bij de mensen die dicht bij je staan, omdat de tijd hier op aarde kort is. 

Toch merk ik dat mijn werk ook is wat mijn leven verrijkt. Ik kan me storten in zo’n nieuw project, ik kan me storten in school. Waarvoor ook geldt, ondanks de storm, heb ik mijn tentamen wel gehaald. 

Ik wil het gewoon alleen laten gaan, zoals het gaat. Maar wel stilstaan bij wat belangrijk is. De tijd van nieuwe voornemens is weliswaar voorbij, maar dit kan nog wel eens een nieuwe levensinstelling zijn….wat gebeurt, dat gebeurt. Vaak kun je het helemaal niet stoppen, je kunt er maar beter op beducht is dat wat kan komen, kan komen…que sera, sera…whatever will be, will be.

Meer van mijn avonturen lees je op Jubes

XXX

Jubes 

De eerste stap van droom naar werkelijkheidElk succesvol mens heeft doelen. Duidelijke doelen die de keuzes bepalen die ze dagelijks maken.

Om je doelen te kunnen bereiken, moet je ze wel duidelijk voor je kunnen zien. Je moet weten waar je heen wilt voor je je richting kunt kiezen. Vergelijk het maar met een navigatiesysteem: je zult een eindbestemming moeten invoeren om de weg ernaar toe te kunnen bepalen. Zonder ingevoerde eindbestemming zul je alleen zien waar je nu bent, maar krijg je geen informatie over de te nemen route of eventuele alternatieven.

Hoe beter je je doelen voor je ziet, hoe makkelijker het is om de stappen te zetten die nodig zijn om je doelen te bereiken. Het maken van een vision board kan helpen om je doelen helder te krijgen en duidelijker voor je te zien. Een vision board is een verzameling van beelden, foto’s en tekeningen die je doelen en je hartenwensen weergeeft. Ook als je je doelen nog niet helemaal helder hebt, kan het maken van een vision board je helpen om duidelijker te krijgen wat je wilt en waar je over droomt.

Het maken van een vision board is eigenlijk heel simpel: Je neemt een (groot) stuk karton waar je allerlei plaatjes op plakt die aansluiten bij je dromen en interesses. Je kunt hiervoor bladeren in tijdschriften, maar natuurlijk ook gewoon afbeeldingen zoeken op internet. Denk hierbij aan alle levensgebieden: relaties, carriere, financien, fysieke gezondheid, zingeving,praktisch functioneren, huisvesting, dagbesteding en psychisch welzijn. Knip uit of print wat je aanspreekt, waar je iets bij voelt. Denk er vooral niet teveel over na, maar laat je leiden door je gevoel. Plak daarna alle afbeeldingen op het karton op de manier die jij leuk vindt en klaar is je vision board.

Zet nu dit board op een prominente plek in huis en kijk er regelmatig naar. Ook als je er (nog) niet al te veel mee bezig bent, heeft het onbewust toch consequenties voor de beslissingen die je gaat nemen. Zonder dromen, geen plan en zonder plan immers geen verandering. Misschien kun je een foto maken van je vision board en deze als achtergrond gebruiken op je telefoon of je computer. Hoe vaker jij je dromen voor je ziet, hoe meer je je onderbewustzijn motiveert om je te helpen je doelen te bereiken.

Weet je al hoe jouw doelen er uit zien? Wat je gaat doen in de toekomst? Met wie je dat gaat doen? Hoe je je wilt voelen? Ook dan is het fijn om dit vorm te geven met een vision board. Overigens kunnen je doelen veranderen en kan je vision board er volgend jaar heel anders uitzien. Voor veel mensen is het duidelijk maken van hun doelen de eerste stap om dromen om te zetten in werkelijkheid. Hoe duidelijk zijn jouw doelen?Volg je hart, want dat klopt

Volg je hart

Je hart volgen, we weten allemaal hoe moeilijk dat is.
Maar we weten diep in ons hart ook wel hoe belangrijk het is.
Je doelen bereiken gebeurt over het algemeen veel gemakkelijker als ze vanuit je eigen hart komen.
Niet vanuit de meningen en gedachten van een ander. Want uiteindelijk draait het allemaal om ons eigen persoontje.
De enige met wie je overblijft als alles tegen zit, ben jij zelf tenslotte. Dus dan kan je maar beter dat doen wat vanuit je eigen hart komt.
Want dan kun je er met volledige overtuiging achter staan.

Meningen van anderen

Meningen van anderen zijn er altijd en eeuwig.
Zelf verbaas ik me erover dat als je iets deelt met een ander, daar meteen een mening op volgt.
Een mening over of ik het wel of niet moet doen. Hoezo? Dat is toch niet mijn vraag! Ik deel alleen dat waar ik mee bezig ben.
Kennelijk is het tegenwoordig een verworven recht om daar meteen iets van te vinden. Sterker nog, mensen voelen het als een plicht meteen iets te vinden.
Als je daar gevoelig voor bent, is het heel lastig je eigen hart te blijven volgen. Immers, anderen zaaien twijfel en verderf over jouw plannen en ideeën.
Dat doen ze niet eens bewust, het overkomt hen gewoon. Jij vertelt iets en hoppa, daar komt het oordeel zonder dat je daar om vraagt.
Zelden kom je iemand tegen die vol interesse vraagt waarom je iets van plan bent en hoe je in die richting terecht bent gekomen.

Blijf standvastig

Het belangrijkste is om in jezelf te blijven geloven en niet te vertrouwen op wat anderen er van vinden.
Anderen zijn niet jij en jij bent niet de ander. Plannen delen en sparren met anderen is altijd oké, maar doe uiteindelijk wel datgene wat voor jou het beste voelt.
Pas geleden had ik een plan, dat deelde ik vol enthousiasme in een groep met gelijkgestemden op social media. De meningen waren niet van de lucht.
Sterker nog, mensen vroegen mij om een specifieke uitleg hoe ik dan wel niet dacht dat plan uit te gaan voeren (sommigen wilden zelfs mijn plan helemaal uitgeschreven, haha). En wist ik wel waar ik mee bezig was? 
Nee, dat wist ik niet, maar wat ik wel wist is dat het vanuit mijn hart komt en dat het voor mij de juiste manier is.

Eerlijk gezegd, ik heb een dag getwijfeld na alle meningen van anderen die zeiden dat ik het op die manier nooit zou gaan redden.
Maar uiteindelijk maakte het me standvastiger. Want wie weet nou werkelijk of iets voor mij haalbaar is of niet?
Precies, niemand! Ook ik zelf niet en dat is de reden dat ik het probeer.
Lukt het niet, dan is het jammer, maar heb ik het in ieder geval op mijn eigen manier aangepakt. Lukt het wel, dan ben ik trots op mezelf en op het feit dat ik mijn eigen hart ben blijven volgen.
Ongeacht de meningen van anderen.

Dus blijf je hart volgen, ten allen tijden!

Wat ik alleen maar mee wil geven, is dat je altijd moet doen wat voor jou goed voelt.
Als je je hoofd laat hangen naar de mening van anderen, dan kun je nooit iets op je eigen manier aanpakken.
Omdat er altijd wel iemand is die vindt dat je het op de verkeerde manier aanpakt.
Geloof in je zelf en volg je intuïtie, volg de route die jouw hart je ingeeft.
Want uiteindelijk is je hart datgene dat klopt!New Year, New Begin

Goede voornemens? Daar doe ik niet aan. Ik heb wel een paar doelen, die ik om de zoveel tijd evalueer. Even je mind resetten zeg maar.

Mijn tijdlijn op FB en IG stond er bol mee: #newyearnewme

Ik doe daar niet aan, ik ben niet eens een nieuw mens met het verstrijken van een jaar. Maar afgelopen weekend werd ik even met de neus op de feiten gedrukt. Ik werd geconfronteerd met de nietigheid van de mens. Ik werd ermee geconfronteerd dat elke dag je laatste kan zijn.

Zonder er te veel in detail op in te gaan, was ik even genoodzaakt pas op de plaats te maken. Uit die werktelefoon, afspraken on hold, het gaat nu even niet om carrière maken. Een carrière maken is leuk als je dat kunt delen met je geliefden. De vruchten ervan kunt plukken. Carrière maken is leuk als je gezond bent, goed slaapt en goed eet.

Dus ja, 2019, new me. Plannen maken met je vriendinnen om deze zomer te genieten. Lekker koken met je geliefden. En dat besef hé…geniet van de dag alsof het je laatste is. 

Mijn voornemen is om er nog meer te zijn voor de mensen die belangrijk voor me zijn…de balans te blijven checken. En niet te stoppen…al lijkt het soms onvermijdelijk…doorbijten werpt soms de nodige vruchten af. Want aan het einde van de rit nemen we ons geld en onze bezittingen niet mee…aan het einde van de rit moet je jezelf in de spiegel aan kunnen kijken en kunnen zeggen….”I am in a happy place” 

En dat geldt ook voor jou..maak er een mooi jaar van!

Xxx Jubes

Feestdagenstress en op naar 2019!

Feestdagenstress, hoe ontkom je er aan?

Feestdagenstress, we proberen er allemaal elke keer aan te ontkomen, maar over het algemeen lukt het ons dan toch niet.
Zelf bereid ik me altijd tijdig voor op in ieder geval de kaarten en de cadeaus.
Daar kun je prima in november al mee aan de slag, kaarten geschreven in de kast te leggen en vervolgens half december opsturen.
Als je dierbaren een beetje mee werken en op tijd hun lijstjes aanleveren, lukt ook het aanschaffen van de cadeaus heerlijk op tijd.
Echt, het is zo leuk om vlak voor de feestdagen door de stad te slenteren in de wetenschap dat je niets meer nodig hebt.

Maar die boodschappen, tja dat blijft toch altijd lastig.
Lang houdbare dingen wil je meestal niet eten met kerst en daar is het dan wederom, de feestdagenstress.
Had je nog zo je best gedaan het te voorkomen, loop je alsnog 24 december de laatste boodschappen bij elkaar te sprokkelen.
Mijn idee om dat altijd heel vroeg in de ochtend te doen, werkt ook niet meer.
Iedereen heeft dat ontdekt om hun eigen feestdagenstress ook wat te beperken.
Bezorgdiensten inschakelen is ook leuk, maar ja, weet je dan wel zeker dat alles op tijd is.
Kortom, ook stress.
Dus voorkomen van feestdagenstress? Nee dat is bijna onmogelijk. Beperken lukt gelukkig wel.

Denk ook vooral aan je zelf

Tijdens de feestdagen wil iedereen wel iets van je.
En dat kan heel gezellig zijn, maar let op dat je jezelf niet voorbij loopt.
Het hele jaar heb je lopen bikkelen en dan heb je eindelijk extra dagen vrij, gaat iedereen aan je lopen trekken.
Inmiddels heb ik geleerd het zo te plannen dat er ook nog tijd voor mij zelf over blijft. Voor de mensen met wie ik het liefste ben, zonder dat ik me in allerlei bochten wring.
Het is daardoor echt niet minder druk, maar wel gedoseerd druk en dat houd je overeind.
Alle zaken die ik tijdig kan voorbereiden of afspraken die niet per se in de feestdagenweek hoeven, die doe ik op een ander moment.
Zo creëer ik tijd en rust om zelf ook even te genieten en het jaar te evalueren.
Want zeg nou zelf, die kerstboom zet je niet op om hem na drie weken ongezien weer op te ruimen.
Nee, ik zit er graag wel even bij met een hapje en een drankje en een heerlijk muziekje.
Even zen, voordat dat feestdagenstress aanbreekt.

Op naar 2019

Na de kerst gaan we hup weer door richting 2019.
Als ondernemer word je dan geacht plannen te maken en doelen te stellen.
Dat is ook prima, maar tot op zekere hoogte.
Het afgelopen jaar is mij weer meerdere keren gebleken dat je het leven niet kunt plannen.
Dat het loopt zoals het loopt en dat is meestal niet zoals gewenst.
Ik heb mensen gesproken die een succesvol jaar hadden en plotseling ziek werden, ernstig ziek.
Daarnaast mensen die hun zaken nog niet helemaal op orde hadden en toen ziek werden waardoor de laatste regelzaken niet meer geregeld konden worden.
Maar ook iemand die zijn auto in de achteruit zette, het water inreed en nooit meer boven kwam.
Haar redder sprong er dapper achteraan en dat werd ook hem fataal.

Vreselijke berichten die het leven van een hoop mensen op zijn kop zetten.
Dus plannen, ja, heel goed. Doelen stellen is ook erg verstandig, maar pin je er vooral niet op vast.
Het leven loopt zoals het uiteindelijk loopt. Dus kijk vooral naar wat je al hebt en niet alleen naar alles wat je nog wilt.
Geniet van je dierbaren, van de dingen die je kunt doen met en voor elkaar, geniet van het leven zoals het is.
Ik wens jullie allemaal een heel mooi 2019, dat al jullie wensen uit mogen komen, maar vooral dat je er van kunt genieten!

Balans opmaken

Het zijn de laatste dagen van het jaar. Automatisch glijden mijn gedachten af naar wat voor doelen ik zoal heb bereikt dit jaar en de doelen die nog voor me liggen.

Eerlijk gezegd…ik vond het een pittig jaar. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld geen zomervakantie gehad en ging ik ook niet, zoals ik vaak doe … in de lente naar Suriname. Ik richtte me op mijn studie en het halen van al mijn tentamens voor de schakelvakken die ik moest doen.

Ik was moe… maar wel voldaan. Nu ben ik vooral erg moe en is het echt tijd voor die welverdiende pauze. Nou ja pauze, ook in mijn twee weken kerstvakantie zal ik weer moeten blokken voor de eerste, vrij pittige, tentamens voor het volgende jaar. Het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar aan de andere kant…wat is het leven zonder uitdagingen?

Volgend jaar begin ik tevens aan het laatste jaar van mijn studie. Nog even volhouden. Als newbie heb ik inmiddels mijn draai op het werk gevonden, ondanks de bumps hier en daar. Maar ik applaudiseer mezelf wel weer voor de manier waarop ik confrontaties en bottlenecks benader: yes I am classy, but I will bite your head off if you’re sassy.

Ik ben ook erg trots op mijn vriendinnen. Werkzaam in het recht en management, kunnen we niet altijd sparren over het finance vakgebied waar ik in zit. Maar ik merk wel dat vrouwen voor dezelfde uitdagingen staan. Zij combineren dat zelfs nog met kinderen.

Toen we van de week de balans opmaakten met zijn allen, beseften we…ja we zijn verder dan gister en hebben zin in morgen! Ik kan niet in de toekomst kijken, maar van een ding ben ik stellig overtuigd…opgeven komt niet voor in mijn vocabulaire…

XXx

Jubes

Als je als alleenstaande ondernemer ziek wordt, wat dan?

 

De zorgen van een alleenstaande ondernemer

 

Vorig jaar ontmoette ik Daphne van Hove, een alleenstaande ondernemer, om een ondernemersportret over haar te maken.
Een enthousiaste, vrolijke vrouw die haar leven na een moeilijke periode helemaal op de rit had gekregen. Daar was ze enorm trots op en dat straalde ze ook uit.
Na een scheiding en een ontslag was het haar gelukt een eigen onderneming te starten die een succes werd. Ze kon in een mooi huis wonen met haar drie dochters en samen konden ze een leuk leven leiden.
Diezelfde Daphne zette in september 2018 een bericht op LinkedIn om het vierjarig bestaan van haar onderneming te vieren. Op dezelfde enthousiaste manier als altijd.
‘Leuk’, dacht ik toen ik het las :’ Dat doet ze toch maar mooi.’

Twee weken later kwam er een heel ander bericht, een triest bericht.
Daphne bleek een agressieve vorm van borstkanker te hebben.
Als alleenstaande kleine ondernemer heb je dan plotseling veel meer problemen dan je aan kan op zo’n moment.

De klap van het ziek zijn, de zorg om het verdriet van je dochters, maar ook je inkomsten. Want hoe ga je je hypotheek betalen als je niet kunt werken op het moment dat je te ziek bent? En waar moet je dan naar toe met drie opgroeiende meiden?
Kortom, veel meer zorgen dan goed voor haar is.

AOV of broodfonds

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor Daphne nog niet aan de orde geweest met het inkomen dat zij verdiende. Zo’n verzekering is een enorme kostenpost die ze niet op kon brengen. En nu is het te laat, ze is ziek en dus is het onmogelijk jezelf nog tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren.
Pas nadat ze ziek werd ontdekte ze het bestaan van broodfondsen. Beter te betalen voor kleine ondernemers. Ze had het graag eerder ontdekt, dan had ze nu minder zorgen gehad.
Doorwerken is voor nu nog een optie en dat doet ze dan ook. Maar straks komen de zwaardere kuren en zal dat niet meer zo goed gaan.

Daar sta je dan. Als alleenstaande ondernemer en moeder. In één klap je leven onderuit gehaald waar je zo voor gevochten hebt.
Gelukkig hebben mensen uit haar netwerk een doneeractie voor haar opgezet. Om haar financiële zorgen zo klein mogelijk te houden. Zodat ze zich kan richten op zichzelf en haar dochters.
Op dat wat nu het allerbelangrijkste is, haar genezingsproces en haar gezin.
Dat was een enorme stap voor deze ondernemende vrouw. Zij die alle ballen in de lucht hield, moet nu ineens haar hand op gaan houden. Om hulp vragen. Dat vindt ze heel moeilijk en toch doet ze het.

 

Positieve mindset

Ondanks deze tegenslag blijft ze een positief ingesteld persoon.
Gisteren ontmoette ik haar weer. Ze vertelde hoeveel steun ze krijgt van onbekende mensen.
Hoe het haar lukt een dag na haar chemokuur een paar uur te werken.
Hoe ze bezig is met manieren te verzinnen om toch inkomen te genereren. Ze gaat opdrachten uitbesteden en vraagt een percentage daarvan voor zichzelf. Er blijken echter ook mensen te zijn die belangeloos werk van haar overnemen, gewoon om te kunnen helpen.
Fantastisch vindt Daphne dat, daar had ze nooit op gerekend. Ze straalt oprecht als ze dit vertelt.
Ze merkt dat anderen haar positieve mindset bijzonder vinden, maar Daphne zou niet anders kunnen.
Wat ze zich wel realiseert is dat het voor iedereen anders is. NIet iedereen reageert zo op de chemokuren als zij en dus is het niet voor iedereen haalbaar om door te gaan zoals het haar nu lukt.
Daarom is ze dankbaar voor het feit dat het haar lukt. Ze is ook realistisch en weet dat er nog veel slechtere periodes aan zullen komen.

 

 

Wees gewaarschuwd

Naast het zoeken naar oplossingen om de komende twee jaar financieel te kunnen redden, gebruikt Daphne deze periode ook om mensen te waarschuwen.
Ondernemers zoals zij, die geen AOV hebben. Zij wil hen waarschuwen voor de risico’s die je altijd loopt als ondernemer zijnde. Een gebroken been kun je incalculeren, maar ziektes als deze verwacht je niet terwijl het zomaar ineens realiteit kan worden. Het wordt immers voor steeds meer mensen realiteit.

Daphne wil echter ook andere vrouwen waarschuwen. Ze wil hen laten zien hoe belangrijk het is om jezelf te controleren op verdachte knobbels in je borsten.
Nog steeds kan ze niet geloven dat ze zelf niet gemerkt heeft dat ze een enorme tumor in haar borst heeft. Zij controleerde zichzelf wel alleen zat haar tumor een tijdlang verstopt waardoor ze hem niet had kunnen voelen.
De manier waarop vrouwen geleerd wordt zichzelf te controleren is heel belangrijk. Er staat genoeg informatie over op internet en Daphne adviseert vrouwen het ook echt op die manier aan te pakken. Je wordt immers pas vanaf je vijftigste periodiek gecontroleerd op borstkanker, maar het kan al veel eerder ontstaan.
Dat is waar ze aandacht voor wil vragen. Inmiddels zijn er al twee dames uit haar eigen netwerk vroegtijdig naar de huisarts gegaan, omdat ze door haar verhaal ontdekten dat ze verdacht weefsel hadden.

Op haar website www.kankertijd.nl zijn de blogs van Daphne te lezen. Ze schrijft haar verhaal van zich af, maar hoopt tegelijkertijd mensen te inspireren en te adviseren.
Dat vind ik bewonderenswaardig. Dat je in zo’n moeilijke periode opstaat en jouw situatie kunt inzetten om anderen te waarschuwen.
Ondanks het verdriet en de ziekte periodes waar ze zichzelf door heen moet zien te slaan. Het levert haar echter ook veel positiefs op door het op deze manier aan te pakken.

Deel en help!

 

Ik zou het ontzettend fijn vinden als mensen dit bericht willen delen, om elkaar te waarschuwen, maar ook om Daphne te helpen in haar strijd.
Wil je doneren voor Daphne, kijk dan op doneeractie.

De zaken die ik heb geleerd door het verhaal van Daphne zijn :

 • Kijk goed naar je eigen situatie, regel wat je kunt regelen en controleer je eigen lijf regelmatig.
 • Zorg goed voor jezelf en blijf zoeken naar de positieve momenten in je leven. Want dan voel je je uiteindelijk het meest prettig