Voorwaarden (regels) Lidmaatschap Vrouw op eigen benen

Artikel 1.          Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Vrouw op eigen benen: de naar Nederlands recht opgerichte onderneming die een lidmaatschap aanbiedt voor toegang op een Forum.

1.2       Forum: een afgeschermde online discussieruimte tussen verschillende gebruikers, op de website van Vrouw op Eigen benen.

1.3       Lid:iedere natuurlijke persoon, die zich voor de in artikel 3 genoemde lidmaatschap bij Vrouw op eigen benen heeft aangemeld.

1.4       Website: https://www.vrouwopeigenbenen.nl/forums/

1.5       Expert: externe specialist of deskundige die expertise verleent op het Forum door middel van algemene vragen van Leden te beantwoorden.

 

Artikel 2.          Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, enkel van toepassing op het lidmaatschap die Vrouw op eigen benen met het Lid afsluit in de vorm van een overeenkomst.

 

Artikel 3.          Lidmaatschap
3.1       Het lidmaatschap bestaat uit:

  1. Toegang tot het Forum op de Website, waarin Leden diverse soorten algemene vragen kunnen stellen aan Experts.
  2. Toegang tot exclusieve informatieve blogs en video’s.
  3. Speciale kortingen en pakketten van verschillende ondernemers, inclusief van Experts.
  4. Speciale ledenprijs voor toegang tot evenementen.
  5. Toegang tot een speciale en besloten Facebookgroep.
  6. Gratis toegang tot een speciaal evenement welke exclusief voor Leden wordt georganiseerd.

3.2       Leden betalen voor het Lidmaatschap een maandelijkse bijdrage van € 10,00 exclusief btw. Er wordt eenmalig inschrijfkosten van € 5,00 exclusief btw in rekening gebracht.

3.4       Na aanmelding gaat de eerste contractperiode, gedurende de periode van 1 jaar, van het lidmaatschap in op de dag van aanmelding, en wordt de eerste maandelijkse bijdrage berekend op basis van de resterende dagen van de maand, waarin aanmelding plaatsvindt.

3.5       Na de eerste contractperiode gaat het lidmaatschap, tenzij het Lid opzegt conform artikel 12, over in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap voor onbepaalde tijd. De manier waarop het Lid dient te betalen en de betalingsfrequentie blijven hetzelfde als voor de eerste periode is overeengekomen. Meer informatie over betalen staat in artikel 8.

Artikel 4.          Aanvullende diensten van Experts

Elk Lid kan gebruik maken van aanvullende diensten die Experts verlenen en aanbieden. Deze aanvullende diensten vallen niet onder het lidmaatschap van Vrouw op eigen benen.

 

Artikel 5.          Overige producten en diensten
Overige producten en diensten van Vrouw op eigen benen (zoals netwerklunches, netwerkborrels, workshops, evenementen, verkoop van artikelen, etc.) zijn niet gekoppeld aan het lidmaatschap van Vrouw op eigen benen. Deze zijn beschikbaar voor Leden en niet-leden. Voor deze producten en diensten kunnen speciale voorwaarden gelden.

 

Artikel 6.          Aanbiedingen en promotionele acties

6.1       Aanbiedingen en promotionele acties (zoals prijsvragen, wedstrijden, etc.) die Vrouw op eigen benen aanbiedt hebben een tijdelijk karakter. Vrouw op eigen benen vermeldt expliciet de sluitingsdatum. Na deze sluitingsdatum kunnen Leden geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

6.2       Vrouw op eigen benen kan bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor Leden, voor niet-leden of voor beide groepen.

6.3       Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale actievoorwaarden gelden.

 

Artikel 7.          Aanmelding

7.1       Aanmelden voor het lidmaatschap van Vrouw op eigen benen gebeurt via de Website.

7.2       Het Lid ontvangt na registratie en betaling van de eerste termijn een bevestigingsmail van Vrouw op eigen Benen met inloggegevens voor toegang tot het Forum.

7.3       Bij het instellen van de inlognaam, ofwel gebruikersnaam, is het Lid vrij om onder een “nickname” ofwel “aliasnaam” zichtbaar actief te zijn op het Forum. Dit zorgt voor anonimiteit én vertrouwelijkheid op het Forum.

7.4       Het Lid is verplicht om de inloggegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Inloggegevens mogen niet worden verspreid of gedeeld met anderen.

7.5       Indien het Lid persoonsgegevens, anders dan de inlognaam, vermeldt op het Forum, gebeurt dit op eigen initiatief van het Lid en is het voor Vrouw op eigen benen gerechtvaardigd dat deze persoonsgegevens op het Forum worden verwerkt. Vrouw op eigen benen adviseert het Lid wel om enkel actief te zijn onder de inlognaam en overige verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van privacy te vermijden. Vrouw op eigen Benen behoudt zich het recht om op eigen initiatief persoonsgegevens verwijderen op het Forum.

 

Artikel 8.          Lidmaatschapsbijdragen en betaling

8.1       Het Lid is een financiële bijdrage verschuldigd voor het lidmaatschap en betaalt deze via automatische incasso. Andere betaalwijze is niet mogelijk.

8.2       De automatische incasso wordt op de 1e dag van elke maand geïncasseerd. Als het Lid niet of te laat betaalt, treden de regels van artikel 9 in werking.

8.3       Vrouw op eigen benen maakt wijziging(en) van tarieven bekend in de laatste editie van de nieuwsbrief dat voorafgaat aan de wijziging en ook minimaal 4 weken voorafgaand bekend op de Website. Vrouw op benen brengt het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat het Lid de lidmaatschapsbijdrage dient te betalen.

 

Artikel 9.          Te late betaling of niet-betaling

9.1       Het Lid is in verzuim als het Lid niet betaalt op de uiterste betaaldatum.

9.2       Als het Lid na 2 of meer betalingsherinneringen niet heeft betaald, kan Vrouw op eigen benen de overeenkomst ontbinden en vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

 

Artikel 10.        Gedragscodes

10.1     Het Lid dient respectvol om te gaan met andere Leden en Experts, die actief zijn op het Forum. Vrouw op eigen benen behoudt zich het recht om het Lid onmiddellijk toegang tot het Forum te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen.

10.2     Alles wat op het Forum wordt besproken dient op het Forum te blijven en niet openbaar te worden gemaakt door het Lid. Indien het Lid zich hier niet aan houdt, staat Vrouw op eigen benen in haar recht om het Lid onmiddellijk toegang tot het Forum te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen.

 

Artikel 11.        Aansprakelijkheid

11.1     De Expert verleent haar of zijn dienstverlening op basis van de Lid verstrekte gegevens. De Expert is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de dienstverlening op het Forum voor zover dit het gevolg is van het door de Expert niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de door het Lid verstrekte informatie mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van de bijdrage van het lidmaatschap die Vrouw op eigen benen van het Lid heeft ontvangen, over de periode vanaf het moment dat foutief advies is gegeven.

11.2     Eventuele aanspraken van het Lid in hier bedoelde dienen binnen 1 maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend bij Vrouw op eigen benen.

11.3     Vrouw op eigen benen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die volgen vanuit aanvullende diensten die het Lid afneemt van de Expert. Het Lid dient eventuele tekortkomingen met de Expert op te nemen.

 

Artikel 12.        Wijziging en opzegging

12.1     Het Lid kan wijzigingen van persoonlijke gegevens en opzegging van het lidmaatschap doorgeven via het contactformulierop de Website of per email naar info@vrouwopeigenbenen.nl.

12.2     Indien het Lid tijdens de eerste periode van 1 jaar het lidmaatschap opzegt, gaat de opzegging in aan het einde van deze periode. Het Lid dient dan wel minimaal 1 maand voor het einde van de periode op te zeggen. Het Lid heeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) de contributie voor de eerste periode.

12.3     Na de eerste periode kan het Lid het lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in, 1 maand nadat Vrouw op eigen benen de opzegging heeft ontvangen, of zoveel later als het Lid de opzegging wil laten ingaan. Als het Lid (ook) heeft betaald voor een periode die na het ingaan van de opzegging ligt, stort Vrouw op eigen benen het bedrag voor die periode binnen 14 dagen, nadat Vrouw op eigen benen de opzegging heeft ontvangen terug.

12.4     Na opzegging van het lidmaatschap stuurt Vrouw op eigen benen het Lid hiervan een bevestiging. Als het Lid deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, dient het Lid contact op te nemen met Vrouw op eigen benen (adres in artikel 12.1).

 

Artikel 13.        Klachten
Klachten over het Forum dienen door het Lid zo snel mogelijk en doch uiterlijk binnen een maand na incidenten op het Forum schriftelijk te worden gemeld aan Vrouw op eigen benen.

Artikel 14.        Privacy
De manier waarop Vrouw op eigen benen omgaat met de persoonsgegevens van het Lid is vastgelegd in de privacyverklaring van Vrouw op eigen benen welke is gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 15.        Auteursrechten
Het is het Lid niet toegestaan om inhoud van blogs en vlogs, inhoud van het Forum of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door Vrouw op eigen benen verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder toestemming van Vrouw op eigen benen te vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden in te zetten.

 

Artikel 16.        Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn onder het Nederlands recht.

 

Artikel 17.        Wijziging van deze voorwaarden

17.1     Vrouw op eigen benen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen.

17.2     Individuele afwijkingen van deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

Artikel 18.        Inwerkingtreding.
Deze voorwaarden zijn ingegaan per 1 september 2019.